Ryhmän määritelmä ja erilaisia ryhmiä

Ryhmä = Järjestäytynyt joukko, jolla on:
- yhteinen päämäärä

- velvollisuudet ja normit

- suullista ja kirjallista viestintää

- hiukan tietoa toisistaan

- yksilö tiedostaa kuuluvansa ryhmään

Primaariryhmä:


(Esim. perhe, läheiset ystävät, ihmiset joihin yksilöllä on lähikontakti) On usein mikrotason ryhmä. Viestintä primaariryhmässä on tunnevaltaista, vapaata ja epämuodollista. Suhteet ovat pitkäaikaisia. Primaariryhmässä keskustellaan paljon henkilökohtaisista asioista, ja fyysinen läheisyys hyväksytään. Primaariryhmä tyydyttää yksilön emotionaaliset tarpeet ja myötäilee tämän iloissa ja suruissa. Primaariryhmät ovat tärkeitä yksilön mielenterveydelle.

Sekundaariryhmä:

Primaariryhmään kuuluvat etäisemmät suhteet, kontaktit ovat harvempia ja muodollisempia. Esim. järjestötoiminta, työpaikat sekä harrastukset.

Varhaislapsuudessaan ihminen kuuluu vain muutamiin, lähinnä mikrotason ryhmiin (=perhe, suku). Kontaktien lisääntyessä ryhmien määrä kasvaa. Niitä voidaan luokitella monin eri perustein: koko, kontaktien laatu ja määrä, tunnepitoisuus sekä läheisyys.

Sisä- ja ulkoryhmä --> voimakas yhteenkuuluvuus, esim. koululuokka. Tavoitteet jaetaan, jäsenillä on yhteinen päämäärä.

Jäsenryhmä --> esim. seura, yhdistys.

Viiteryhmä (refenssiryhmä) -->säätelee ihmisen toimintaa; ihminen ihailee jotakin henkilöä ja haluaa tulla tämän kaltaiseksi, ja toimii sitten sen mukaan, miten otaksuu toimintansa parantavan tavoitettaan tulla samankaltaiseksi kuin ihanteensa.

Odin-tiimi 1/95: Ryhmä - osiensa summa vaiko kokonaisuus?

Eri tutkijoiden määritelmiä ryhmästä


Bass (1960): "Ryhmä on kokoelma ihmisisä, joille heidän keskinäinen yhdessäolonsa on palkitsevaa.

Tajfel ja Turner (1979): Kokoelma yksilöitä, jotka kokevat kuuluvansa jäseninä samaan sosiaaliseen luokkaan, jakavat samay emotionaaliset kokemukset, joilla he määrittelevät yhtenäisyytensä ja joilla on jonkinasteinen konsensus siitä, miten se arvioi ryhmiään ja heidän jäsenyyttään siitä."

Omasta mielestämme ryhmä syntyy, kun ihmiset ovat läheisiä toisilleen, ovat samanlaisia, pyrkimykset samansuuntaisia, työskentelevät samssa tilassa ja noudattavat samaa käyttäytymismallia.

Tiimin ja työryhmän ero


Katzenbachin ja Smithin mukaan: esim. työryhmällä on jokin tietty yksi johtaja, kun taas tiimillä on jaetut johtamisroolit. Työryhmän työsuoritukset eroavat tiimin työsuorituksista siinä, että työryhmillä on yksilöllisiä työsuorituksia, kun taas tiimillä on kollektiivisia työsuorituksia.

Tiimiin pyritään kokoamaan erilaisia ihmisiä, eri teknisillä aloilla menestyneitä. Ryhmässä on samoista asioista kiinnostuneita ja samaan päämäärään samoilla keinoilla tähtääviä jäseniä. Ryhmässä yleensä korostetaan jäsenten samankaltaisuutta, edellyttäen, että jokaisella jäsenellä on ainakin jotain yhteistä muun ryhmän kanssa. Tiimissä keskustelu on vapaamuotoista, kun taas ryhmässä keskustelunaiheet on melko tarkaan määriteltyjä. Tiimiläiset pyrkivät yhteiseen tulokseen kukin omalla työllään, johon muun tiimin jäsenet eivät pyri vaikuttamaan. Ryhmässä puolestaan jäsenet vaikuttavat jatkuvasti toistensa toimintatapoihin ja toimitaan yhteisesti hyväksytysti, jatkuvassa yhteistyössä.

Tiimin jäsenet ovat erikoistuneita, mutta tiimin yksilö on helpompi korvata, koska tiimissä ei yleensä ole samanlaisia tunnesiteitä kuin ryhmässä. Poikkeuksiahan tietysti löytyy.

Lähteet: Anneli Vilkko - Mirja Kalliopuska: Uuden Lukion Psykologia 2

Anja Riitta Lahikainen - Anna-Maija Pirttilä-Backman: Sosiaalipsykologian perusteet

Takaisin pääsivulle

Lisää meistä

Ryhmän määritelmä

Sosiaalipsykologia

Historia

Kehityspsykologia

Neuropsykologia

Joukossa tyhmyys tiivistyy?

Työpaperi/Abstrakti

Pauliinan essee